ข่าวสารภาครัฐ

รมว.ยธ ดันร่าง พ.ร. บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

0 0
Read Time:1 Minute, 52 Second

รมว.ยธ ดันร่าง พ.ร. บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ผ่านสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1

สืบเนื่องจาก เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 16.30 -18.00 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1) เพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ต่อสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 โดยมี นายชวน หลีกภัย เป็นประธาน

สำหรับในการประชุมฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้แถลงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยได้เน้นย้ำความสำคัญของการผลักดันร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อมทั้งชี้แจงหลักการ เหตุผล ความจำเป็น และสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ ประโยชน์ที่จะได้รับหากร่างพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ อาทิ การยืนยันนโยบายของรัฐบาลว่าไม่สนับสนุนการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย และสร้างความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ) เวลา 13.40 น. ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ วาระ 1 โดยมีมติเห็นด้วย จำนวนทั้งสิ้น 368 คน (จำนวนผู้ลงมติ 365 คน เห็นด้วย 363 คน งดออกเสียง 1 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 1 คน และ ขอโหวตเห็นด้วยเพิ่มเติม อีก 5 คน รวม 368 คน) โดยให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับของกระทรวงยุติธรรม เป็นหลัก รวมทั้งได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ในรายละเอียดต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %