ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ให้ความรู้ “สิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ”

0 0
Read Time:1 Minute, 6 Second

คุ้มครองสิทธิฯ ให้ความรู้ “สิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ” มุ่งนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 26 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom Meetings ซึ่งจัดโดย สถาบันพระประชาบดี และมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีอายุราชการไม่เกิน 1 ปี จำนวน 88 คน เข้าร่วม

สำหรับการให้ความรู้ในครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ได้บรรยายในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ” ซึ่งหลักการสิทธิมนุษยชน ถือเป็นเรื่องพื้นฐานและหัวใจสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจในการบริการประชาชนและผู้มารับบริการ อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นในการบริการ ลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริต การเลือกปฏิบัติ หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม สามารถอำนวยความเป็นธรรมและเกิดการบริการที่ดี อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้ในที่สุด

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %