ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณา(กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน)

0 0
Read Time:2 Minute, 5 Second

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน)

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นายอานนท์ ยังคุณ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน) โดยมี นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม เป็นประธาน และมี ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในหลายประเด็น โดยผู้แทนกรมฯ ได้ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การกำหนดให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ได้รับความคุ้มครองตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 2565) และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง การศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน พร้อมทั้งแผนจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้พิพากษา โดยดำเนินการร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ การแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลซึ่งครอบคลุมกลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การจัดทำร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. …. สถานะของการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. การจัดทำกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จะรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่าง ๆ จากที่ประชุม แล้วนำไปประมวลผลเพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %